บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางถวิล  มิ่งสมร

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติกานต์  ทามา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิติพร  พรมกรณ์

ครูชำนาญการ

นางสาวพิชชาภา  ตรียกูล

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายอุเทน  ระวังวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายตระกูลพันธุ์  กันไว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณีย์  รักมิตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมาลี  มูลคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์

ครู

นางสาวพัชรีญา  ต้องรักชาติ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกฤติกา  สืบสุติน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายพิณ  กันไว

ครูชำนาญการพิเศษ

นายคงเดช  เทพคำปิ๋ว

ครูชำนาญการ

นายวิศิษฐ์  ชื่อหลาย

ครูชำนาญการ

นายปิติพงษ์  ปิ่นแก้ว

ครูชำนาญการ

นางสาววันวิสา  นาละออง

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกณัฏฐ์  ใจลา

ครูชำนาญการ

นางสมร  ดีพัฒนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายพิน  วิจิตจรัสแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรพิน  สมเสียง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสงัด  ปลุกเศก

ครูชำนาญการพิเศษ

นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย

ครูชำนาญการ

นายธนพิสิษฐ์  ศรีวรรณชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนี  กามาด

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพนิดา  สถาพร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ครูชำนาญการ

นางจิราพร  ใจแปง

ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทิตย์  หมื่นคิด

ครูชำนาญการ

นางสาวชนากานต์  ก้อนแหวน

ครู

นางสาววรัญญา  แว่นแก้ว

พนักงานราชการ

นางสาวปทุมพร  สาบาน

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุณยาพร  เตชะลือ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายชล  วันมหาใจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐรดา  ระวังวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐวดี  ธรรมเดชะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกตประทุม  ชุมภูปิก

ครูชำนาญการ

นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง

ครูชำนาญการ

นางวิลาวัณย์  สายหยุด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนา  คงธนไพบูลย์กูล

ครูชำนาญการ

นางสาวสุณิสา  บุญผล

ครู

นางสาวณิชาภา  ก๋องติ๊บ

ครู

นางสาวฐษมล  กองตัน

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสรภูมิ  เจียงสงวน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติภัทร  หมีดำ

ครู

นายนราวุฒิ  ประไพ

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธนธรณ์  ธรรมเดชะ

ครูชำนาญการ

นายวีระพล  โตนะโพ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นายจำรัสชาติ  ไชยวุฒิ

ครูชำนาญการ

นายชยากร  ชัยลังกา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรกิจ  อุปนันท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรร  กาวินชัย

ครูเชี่ยวชาญ

นายดุษฎี  ศรีปรัชญ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์  ธาริน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายบริหาร  วันตัน

ครูชำนาญการ

กลุ่มงาน แนะแนว

นางสาววินัฏฐา  นันตะสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวีณา  ตามคุณ

ครูชำนาญการ

นางนันทกานต์  แข็งแรง

ครูอัตราจ้าง

สนับสนุนการสอน

นางสาวไพลิน  สุมา

ธุรการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวภัทราวดี  กูลแผ่น

ธุรการกลุ่มงานกิจการนักเรียนและบริหารทั่วไป

นางสาวฐิติมา  จัดสม

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายธวัชชัย  ปกแก้ว

เจ้าหน้าที่งานอัดสำเนา