ธีมเวิร์ดเพรส เว็บไซต์วิทยาลัย ออกแบบโดย Dsite.in.th

ผอ (1)

สารจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาตระหนักดีว่าเป้าหมายที่สำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

               ทางโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจึงขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณครู – อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพลังพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เติบโตสมวัย ก้าวไกล และก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประกาศของทางโรงเรียน

7 ส.ค. 2566 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
18 พ.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 พ.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
20 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวและมอบตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
6 ก.พ. 2566 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More
Note: Carousel will only load on frontend.