ธีมเวิร์ดเพรส เว็บไซต์วิทยาลัย ออกแบบโดย Dsite.in.th

ผอ

สารจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาตระหนักดีว่าเป้าหมายที่สำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

               ทางโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจึงขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณครู – อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพลังพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เติบโตสมวัย ก้าวไกล และก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ประกาศของทางโรงเรียน

18 พ.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
16 พ.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (สอนวิชาภาษาอังกฤษ)
20 มี.ค. 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวและมอบตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
6 ก.พ. 2566 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
27 ก.พ. 2565 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More
Note: Carousel will only load on frontend.