ธีมเวิร์ดเพรส เว็บไซต์วิทยาลัย ออกแบบโดย Dsite.in.th

ผอ (1)

สารจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาตระหนักดีว่าเป้าหมายที่สำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการอบรมบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีระเบียบวินัย มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

               ทางโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาจึงขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณครู – อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพลังพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เติบโตสมวัย ก้าวไกล และก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More
Note: Carousel will only load on frontend.