เผยแพร่ผลงานของนายจักรินทร์ จอมแก้ว

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายจักรินทร์  จอมแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง การศึกษาการดำเนินการพัฒนางานสารสนเทศโดยใช้ Patfomization CWS_BOT โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Download : บทสรุปผลการพัฒนางานสารสนเทศฯ  :::  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  :::