ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

             โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2505  ในที่ดินป่าสงวน บ้านใหม่ผ้าขาว  หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  2   กิโลเมตร ในเนื้อที่   6  ไร่

และได้ย้ายมาสถานที่ตั้งในปัจจุบัน   เมื่อวันที่ 13   กรกฎาคม พ.ศ.2515  โดยตั้งอยู่เลขที่  371  หมู่ที่ 10 ถนนสายลำปาง  -  แจ้ห่ม  -  วังเหนือ   ตำบลแจ้ห่ม   อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  มีเนื้อที่ประมาณ 437  ไร่ 2 งาน

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยการจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พุทธศักรราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา) พ.ศ. 2545 ปรับปรุง 2546 และ พ.ศ. 2547 มาตรฐานสากล

 

คติพจน์

อสาธํุ สาธุนา ชิเน   ความหมายคือ พึงชนะความชั่วด้วยความดี

คำขวัญประจำโรงเรียน

การเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งครัดคุณธรรม

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

อักษรย่อ จ.ว. คือ แจ้ห่มวิทยา อยู่ใต้พระธาตุวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ชาวโลก

 

สีประจำโรงเรียน

แดง - ขาว คือ กล้าคิด กล้าทำ มีคุณธรรมประจำใจ
สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติ ความเสียสละ ความกล้าหาญ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ มีคุณธรรม