งานการเงินและพัสดุ

งานพัสดุ

1. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร
2. เอกสารจัดซื้อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร
3. เอกสารจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
..................................................................................................................
- ค่าจ้างทำอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าจ้างทำอาหารว่างและเครื่องเครื่องดิ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าเช่าสถานที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ขอใช่งบกลาง >> เอกสาร
- การนำรถมารับบริการ >> เอกสาร

หัวข้อรายงานงบทดลองประจำเดือน

- เอกสาร เดือนมกราคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2564 : Download

- เอกสาร เดือนเมษายน 2564 : Download

- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2564 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2564 : Download

- เอกสาร เดือนตุลาคม 2564  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2564 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2565 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2565 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2565 : Download

- เอกสาร เดือนเมษายน 2565 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2565 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2565 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2565 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2565 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2565 : Download
- เอกสาร เดือนตุลาคม 2565 : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2565 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2565 : Download

- เอกสาร เดือนมกราคม 2566 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2566 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2566 : Download

- เอกสาร เดือนเมษายน 2566 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2566 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2566 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2566 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2566 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2566 : Download

- เอกสาร เดือนตุลาคม 2566  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2566 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2566 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2567 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2567 : Download

---------------------------------------------------------------------------

การแสดงรายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบประจำเดือนกันยายน 66