ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

O39-1-ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง

แนวทางประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

O39-2แนวทางประพฤติปฏิบัติตน