มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

O42.1การวิเคราะห์ผล-ITA65

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42.2-มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทาง1