เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสายพิณ กันไว

: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสายพิณ กันไว ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Mind Mapping วิชาประวัติศาสตร์สากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง

Download : shorturl.at/bruE7