กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตัว การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน สวัสดิการต่างๆของตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค Covid-19 จากกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มอำนวยการ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มในช่วงเช้าและบ่าย ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา