พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายสุทิน คงสนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ ครูกลุ่มงานช่างอุตสาหกรรมได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี ที่เคารพองค์พระวิษณุกรรมที่เปรียบเหมือนเป็น ครูช่าง เทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยมีการเจิมหนังสือ อุปกรณ์งานช่าง และเจิมหน้าผาก เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อการจัดการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา