ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมนางสาววินัฎฐา นันตะสุข ครูกลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร ปีการศึกษา 2564 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง