นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประธานคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยนางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายมนตรี นันไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนโดยมี นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/119IJt78Kz9jChPgPQxFTD0CX76Z…