การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🔊ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนและดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
🔔 วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป : นักเรียนทุกระดับชั้น มาเรียนตามปกติ (on site)
📢โดยงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก