การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

📣📣 ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
📌 ปิดสถานศึกษา วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และงดใช้สถานที่และทำกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด