การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเรื่องการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
🕒 ปิดสถานศึกษา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม 2565 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และงดใช้สถานที่และทำกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด