การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.
นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประธานคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยนายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายดำรงค์ ตุลาสืบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา ประธานสหวิทยาเขตพญาวัง นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นางธีรดา แก้วบุญปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนสหวิทยาเขตพญาวัง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยมี นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา