การประชุมผู้ปครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายพงศ์พันธุ์ จีราพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ประธานพิธีให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้ นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกนกกร กอไธสง นายจักรินทร์ จอมแก้ว นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงานได้ขึ้นพบปะพูดคุยชี้แจงรายละเอียด ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

21