การวิจัยเชิงพื้นที่ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมนางสายพิณ กันไว นางสาวสุมาลี มูลคำ และนายอาทิตย์ หมื่นคิดเข้าร่วมการวิจัยเชิงพื้นที่ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัย “นวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้มาตรฐานในชุมชนนวัตกรรมจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก” จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง