รางวัล ระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” One School One Innovation : OSOI) ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation : OSOI) ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากโปรแกรมตอบคำถามอัตโนมัติงานสารสนเทศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (CWS_BOT)