ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566