ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวและมอบตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวและมอบตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
📥ประกาศโรงเรียน : https://shorturl.asia/AEX79
👉ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 : https://shorturl.asia/Afv1Q
👉ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 : https://shorturl.asia/Kd0Er
📥ดาวน์โหลดใบมอบตัว ม.1 : https://shorturl.asia/L0wZ7
📥ดาวน์โหลดใบมอบตัว ม.4 : https://shorturl.asia/5zsAb
**หมายเหตุ :: 1) หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อ Line Official โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2) ไม่มารายงานตัว/มอบตัวตามกำหนด ถือว่า สละสิทธิ์