กิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วม จำนวน 64 คน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา