กิจกรรมศึกษาดูงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นางสมร ดีพัฒนกุล นางเสาวนีย์ รักมิตร และนางสาวรัชนี กามาด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่