การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

📢 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน
❤️🤍 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567
นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ซึ่งประกอบด้วย
1) การนิเทศทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
2) การนิเทศติดตามดำเนินงานระบบนิเทศภายใน
3) การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/
นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน