ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. การดำเนินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ TO BE NUMBERONE

23 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณะครู และคณะสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียน รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. การดำเนินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ TO BE NUMBERONE และการนำเสนอผลงานโรงเรียน
คุณธรรม ของมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา